بی خبری از شرایط حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده در بازداشت خانگی

بیش از شصت روز از بازداشت خانگی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده میگذرد و از شرایط ایشان بی خبر هستیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر