وجه اشتراک دو تن از دراویشی که به شدت با آنها برخورد شد انستکه هر دو از رزمندگان دفاع مقدس بودند


مصاحبه وحیدبهشتی با کلمه: وجه اشتراک دوتن ازدراویش که به شدت با آنها برخوردشده،«یکی رابه شهادت رسانده وبرای دیگری حکم اعدام صادرکردند»،این است که هردو از رزمندگان دوران دفاع مقدس بودند...!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر