فیلترینگ تلگرام ماننداین است که تمامی رسانه هارابه دلیل وقوع یک جرم دریکی ازرسانه هامسدودکنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر