«نماینده پارلمان اروپا» ضمن محکوم کردن حکم ظالمانه اعدام محمد ثلاث، خواهان آزادی دکتر نورعلی تابنده از حصر خانگی شد

ژرار دوپره «نماینده پارلمان اروپا» ضمن محکوم کردن حکم ظالمانه اعدام محمد ثلاث، خواهان آزادی دکتر نورعلی تابنده از حصر خانگی شد. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر