چنگال به چنگال با ببر بنگالیک زن هندی برای نجات یک بز خانگی با ببر بنگال ، چنگال به چنگال شد؛ برای نجات جان یک انسان ، ساکت ننشینیم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر