۵۹ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ ؛ ۱۸ آپریل ۲۰۱۸ میلادیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر