محاکمه فرمایشی محمد ثلاث فردا آغاز می شوداز فردا شاهد برپایی دادگاههای فرمایشیِ ژوزف استالین گرجی خواهیم بود.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر