“شیرمحمدیاور ثلاث” در سومین جلسه دادگاه : «مارا ز سرِ بریده میترسانی؟!»

جوانمرد صاحب مرام، بزرگمردِ تاریخ معاصر ایران، “شیرمحمدیاور ثلاث” در سومین جلسه دادگاه، ایادی «فرقه سرکوبعلیشاهی» را با خاک یکسان کرد: من عاشق اعدامم، مارا ز سرِ بریده میترسانی؟!مرگ اگر مرد است گو نزدمن آی
تا در آ غوشش بگیرم تنگ تنگ
من از او عمری ستانم جاودان
او ز من جسمی ستاند رنگ رنگ

شیرمحمد یاور ثلاث جوانمرد صاحب مرام دومین جلسه دادگاه استالینیستی را که به بهانهء باصطلاح رسیدگی به پرونده متهم حادثه خیابان پاسداران! تشکیل شده بود زیر پاهایش انداخت و مردانه لگدمال کرد!

تو مترسانم ز کشتن، زآن که من
 عاشقم اینک به خون خویشتن

شیرمحمدیاور ثلاث: ما را ز سر بریده مترسانید! ما از این “آدم نماهای” جاه طلب عاشق مقام منصب و موقعیت ولی پوچ و پوشالی و توخالی نیستیم. هیچ‌کدام از اتهامات انتسابی را قبول ندارم و با وجدانی آسوده می گویم من عاشق اعدامم.برای بازماندگان صبر، و برای خودم از خداوند بخشش می‌خواهم. این حرف‌ها را نمی‌زنم که مرا اعدام نکنید بلکه باید بگویم من عاشق اعدامم. من مدام از بازپرس می‌پرسم که چه زمانی مرا اعدام می‌کنید، ما را ز سر بریده می‌ترسانی؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر