مراسم بزرگداشت دراویش و ابراز برائت نسبت به سیاست های سرکوبگرانه نظام حاکم بر ایراناعضاء وهواداران انجمن جهاني پاسداشت حقوق بشر در ادامه فعاليتهاي افشاگرانه خود عليه ستم مضاعف اعمال شده توسط عوامل سركوب و درويش كش نظام حاكم بر ايران نشست صوفيانه شكوهمندي برپا كردند كه مورد استقبال وتوجه هزاران نظاره گر قرار گرفت.
 مردم بعد از خاتمه برنامه ضمن ابراز حمايت از دراويش دربند در زندانهاي ايران و اعلام حمايت از خانواده هاي دردمند آنان نسبت به آمران و عاملان سركوبي دراويش و متصوفه اعلان برائت و بيان نفرت و انزجار نمودند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر