واکنش کاربران فضای مجازی به شهادت سرخ محمد راجی «سردار جانباز سپاه»

واکنش کاربران فضای مجازی به شهادت سرخ محمد راجی «سردار جانباز سپاه» توسط «لباس شخصیهای بسیج» در غائله خیابان پاسداران و حمله سرکوبگرانه به دراویش مظلوم گنابادیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر