چرا از لحظه دستگیری #محمدثلاث هیچ تصویری گویای اینکه تو اتوبوس بوده ندارید!؟

خبرنگاران و مستندنگاران حادثه #اتوبوس میخوام بدونم چرا از لحظه دستگیری #محمدثلاث هیچ تصویری گویای اینکه تو اتوبوس بوده ندارید!؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر