امروز ۳۰ بهمن نهمین سالگرد حمله مزدوران جنایتکارضحاک به حسینیه دراویش گنابادی در اصفهان استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر