فیلم شکنجه درویشان سند ناجوانمردی و نابکاری حامیان حکومت

فیلم شکنجه درویشان اسیر و بی پناه بیش از آنکه سندی باشد بر ناجوانمردی و نابکاری حامیان حکومت، حجتی است بر بی‌کفایتی رهبر ج. اسلامیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر