دکتر سیف زاده : هیچیک از رؤسای قوه قضاییه الفبای حقوق را نمی دانند



دکتر سیف زاده : 

هیچ کدام از کسانی که از زمان روی کارآمدن آقای بهشتی در راس قوه قضائیه قرار گرفتند، الفبای حقوق را نمیدانند. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر