قابل توجه مسئولان و مردم

بخش دوم  - فیلم بدون سانسور به خاک و خون کشیدن دراویش مظلوم  توسط جنایتکاران خونریز داعشی بسیج و سپاههیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر