ترور نیروهای پلیس درخیابان پاسداران

فرقه ناپاک تکفیری نفوذی در رسانه های زنجیره ای میکوشند تا ناشیانه نمایش ترور نیروهای پلیس درخیابان پاسداران را به درویشها نسبت بدهند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر