به یاد آر، ویدیو از مدافعان امنیت ضحاک و طرز برخورد انها با مردم بی گناه ایرانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر