هم اکنون یورش به دراویش محاصره شده در گلستان هفتمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر