خواهر منصوﺭ حلاج : «من جز منصور مرﺩ دیگری نمی بینم!»منصوﺭ حلاج را که میبردند پاﻯ چوبه دار،

به خواهرﺵ گفتند بیاید برای وداع ،

او هم آمد ﺍما بدﻭن سربند!

مردها همه بانگش زﺩند که پس حجابت کو؟

ﻭ پاسخ داد:

من جز منصور مرﺩ دیگری نمی بینم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر