جنایتکاران سرکوبعلیشاه تمامی اموال مردم را تخریب کرده‌اند و دراویش را کشته‌اندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر