لباس شخصی‌ای کە خود را جزو دراویش معترض جا زدە بود و بە تخریب اموال می پرداخت

لباس شخصی‌ای کە خود را جزو دراویش معترض جا زدە بود و بە تخریب اموال می پرداخت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر