دو روز مانده به سوم اسفند روز درویش ، مردم آزادیخواه ایران، اول اسفند را روز ھمبستگی با دراویش نامیدند!اول اسفند روز حساس و مهمی است. از طرفی دراويش از سراسر ايران برای حمايت از ياران خود به تهران ميروند و از طرف ديگر نظام ميكوشد با دراويش كه اكنون در حال تبديل شدن به الگوی مقاومت در برابر ظلم در ايران هستند، تصويه حساب كند. دراويش در آخرين شب بهمن ٩٦ با اتحاد خود، نيروهای امنيتی را به عقب راندند. الگوی دراويش را با حمايت از آنها سراسری كنيد. 

اول اسفند روز همبستگی با دراويش مظلوم است. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر