از زبان دراویشزهرا فراهانی

با نیش و نوش گلعذاران کارمان نیست
با خلق عالم ذره ای آزارمان نیست

چشم طمع بر مال غیر خود نداریم
رنگ تقلب بر درِ بازارمان نیست


بر بندگان حضرت رحمان چه ظلمی ؟ 
تیر ستم در صحنه ی پیکارمان نیست

ما مست جام و باده ی ناب الستیم
فرقی میان خفته و بیدارمان نیست 

صافی تر از صوفی نمی یابی به گیتی
خش در دل آیینه و پندارمان نیست

درویش و بی چیز و فقیر و مهربانیم
ریگی به کفش و خار در دستارمان نیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر