توئیت های مردمی در حمایت از دراویش


دراویش اعلام کرده‌اند خط قرمز آنان، دکتر نورعلی تابنده استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر