توطئهء تکفیریهایِ پیروِ اسلامِ استالینیستی برعلیه “دُرّ تی وی”


جاسوسخانهء  ورشکسته و درهم شکسته ابراهیم رئیسی (ابرام دراکولای ناسید)- مجمع جاسوسهای منحوس پیرو مکتب التقاطی “اسلام استالینیستی”، در سایت تکفیری فرقه نیوز، حقد و کینه خود را برعلیه “شبکه جهانی اطلاعرسانی”دُرّ تی وی” بر دایره میریزند!
تکفیری هایِ جاسوسِ منحوسِ پیروِ “اسلام استالینیستی“، با وضعی مفلوک و مایوس،  پس از شکستِ سنگینِ سرفرماندهشان ابرام دراکولای ناسید – غاصب تولیت آستان مقدس و مبارک رضوی، در بلاد خودمختار خراسان تحت اشغال احمدعَلَم الهدی /از اعقاب هارون الرشید خلیفه غاصب عباسی/- با خیالات و اوهامِ تکفیری و هراس زده خود دست و پایی میزنند تا به پندارِ مالیخولیاییِ خود فعالیتهایِ مردمی و روشنگرانهء“شبکه جهانی اطلاعرسانی دُرّ تی وی” را دچار اخلال و اختلال کنند.
وَ یَکیدُونَ کَیداً وَ اَکیدُ کَیدَاً ، فَمَهِّلِ الکَافِرینَ وَ اَمهِلهُم رُوَیداً
سایت بیهوده پرداز تکفیری موسوم به فرقه نیوز وابسته به محفل تکفیری موسوم به “موسسه حق پژوهی در خراسان” به ریاست آخوندی موسوم به “مرتضی امین نیا” و به قلم یک عنصر تکفیری مزدور و خیانت پیشه موسوم به “آخوندک تکفیری سجاد تنها” اراجیفی را بدون مبتدا و خبر و به صورت بیسروته انتشار داده که ارزش  پاسخگویی ندارد و فقط برای ثبت در سینه تاریخ به عرض هموطنان میرسد: 

عربده کشی «خمینی ستیزان» بر علیه صوفیه در غیظ و غضب از پیروزی دکتر روحانی

 بازهم عربده کشیِ  پیروانِ شکست خورده و ناکام ماندهء مکتبِ التقاطیِ “اسلام استالینیستی”برعلیه صوفیان و دراویش، در غیظ و غضب از پیروزی دکتر حسن روحانی در رویارویی مردم با جبهه ضدمردم!
ادعایِ مضحک “سایت تکفیری فرقه نیوز” درخراسان پیرو مکتب التقاطی “اسلام استالینیستی”علت پیروزی  دکتر حسن روحانی در کارزار انتخاباتی ناشی از آن بود که فقرای صوفیه در شهرِ ششده فارس، مسئول صندوق رای گیری بودند!!!

سایت خمینی ستیز  تکفیری موسوم به فرقه نیوز در استان خراسان، وابسته به ابرام دراکولای ناسید جنایتکار سفاک جلاد و غاصبِ تولیت آستان قدس رضوی در بلاد خودمختار خراسان زیر عَلَم هارون الرشیدی – فردی بیهوده گو موسوم به احمد عَلَم الهدا- به قلم یک عنصر تکفیریِ سخیف اطلاعاتیِ وابسته به قرارگاهِ ثاراللهِ سپاه پاسداران موسوم به “سجاد تنها” – از ضابطین بی آبروی قوه قضائیه- در مقاله ای تکفیری زیر عنوان“تخلف صوفیه سیاسی با رقص بنفش فقرا در انتخابات” لاطائلاتی بیهوده را به قرار زیر سرهم بندی کرد:

شاگردان ابرام دراکولای ناسید به میراث آیت الله سیدروح الله خمینی لگد میزنند و در بستر خمینی زدایی و پیروی از فرقه تکفیری ضاله “اسلامِ استالینیستی” به بهانه مخالفت با شیخ حسن بصری، جفتک پرانی میکنند و زوزهء وحشیانه و متوحشانه سر میدهند !

آخوندک تکفیری سجاد تنها، نوچه و کوچک ابدال ابرام دراکولای ناسید که فن قرائت قرآن را در ضمن دروس اختصاصی از “سعید طوسی لواطکار خراسانی” فرا گرفته و از خَدَمهء حقیر و پیش پاافتادهء مرکز تکفیری موسوم به “موسسه حق ستیزی” در بلاد خودمختار خراسان زیر عَلَمِ آخوند ناسید احمدعَلَم الهدا- از اعقاب هارون الرشید خلیفه غاصب عباسی- میباشد و ستون ضدتصوف و تکفیری را در سایت خمینی زدای موسوم بهفرقه نیوز رتق و فتق میکند، پُکی به وافور زده و اباطیلی را به شرحی که در سطور زیر می آید بر قلم جاری ساخته است.
این مفلوک تکفیری به یبوستِ تفکر و اسهالِ نوشتن مبتلا است و همین بیماری را وسیله ارتزاق خود  قرار داده است.

کنفرانس حقوق زن در اسلام و همخوانی این قوانین با دنیای مدرن

کنفرانس پادزهری برای بنیادگرایی اسلامی

فضا ـ بخش هفدهم ـ بحثی درباره كائنات

فضا ـ بخش شانزدهم ـ بحثی درباره كائنات


در شانزدهمین قسمت از سلسله مباحث ابعاد علمی قرآن مجید، دکتر سید مصطفی آزمایش ادامه گواهی های قرآن در ارتباط با حیات فرا زمینی در نقاط دیگر فضا و رفت و آمد مسافران فرازمینی به زمین و مراجعت آنها را مورد بررسی قرار میدهد.

دکتر سید مصطفی آزمایش؛ کنفرانس «پادزهر افراطگرایی اسلامی» و «حقوق زنان در اسلام و جامعه امروز» در پارلمان اروپا


در روزهای دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت دو کنفرانس با عناوین «پادزهر افراطگراییِ اسلامی» و «آیا حقوق زنان در اسلام با دنیای مدرن امروز هماهنگ است یا نه» در پارلمان اروپا توسط «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» برگزار شد.
یکی از سخنرانان این کنفرانسها دکتر سید مصطفی آزمایش مدیر «مسئول انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» و نگارنده کتاب «تحقیقاتی نوین در ارتباط با قرآن مجید» بود، که در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» ضمن پرداختن به این دو کنفرانس گفت ، در طول ۱۵ قرن گذشته قرآن به کنار گذاشته شده و روایات و خرافات جای آن را گرفته، هر کاری که کرده اند یا هر حرفی که زده اند را به نام اسلام تمام کرده، و از اسلام هزینه کرده اند.
دکتر آزمایش در ادامه این مصاحبه گفت، اسلام تعریف خاص خود را دارد و ما با توجه به روح قرآن میتوانیم دریابیم که اسلام چه هست و اسلام چه چیزی نیست، و این مطالبی بود که با صاحب نظران و نمایندگان پارلمان اروپا و سفرای برخی کشورها در روز ۱۲ اردیبهشت از ساعت ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر در پارلمان اروپا به بحث و بررسی گذاشته شد.
دکتر سید مصطفی آزمایش گفت در روز ۱۳ اردیبهشت ادامه این مباحث در پارلمان اروپا زیرعنوان این که «حقوق زنان در اسلام با جهان مدرن امروز ما هماهنگ است یا خیر» مورد بررسی قرار گرفت، و ما برای حضار و صاحبنظران مشخص نمودیم که در قرآن مجید خداوند انسان را به واسطه انسان بودنش صرف نظر از مرد یا زن بودن «خلیفه الله» نامیده، و تفکیک جنسیتی نیزنمی کند.
دکتر سید مصطفی آزمایش اضافه کرد که اکثرا یک آیه را از درون کانتکس خود بیرون می آورند و بعد نتیجه می گیرند که به طور مثال «حقوق زن» در قرآن رعایت نشده، در صورتی که قرآن کتابی است که تعلیمات آن پله پله و تدریجی است، ناسخ و منسوخ دارد، محکمات و متشابهات دارد، مکی و مدنی دارد و… باید به تمام این موارد توجه داشت.

فضا ـ بخش پانزدهم ـ بحثی درباره كائنات

فضا ـ بخش چهاردهم ـ بحثی درباره كائنات

سیره عملی آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی ارتباطی به ادعاهای توخالی پیروان مکتب پوشالی و التقاطی “استالینیسمِ اسلامی” نفوذی های مسلط برقرارگاه ثار الله ندارد

امروز دیگر بر پیر و جوان و خرد و کلان در داخل و خارج ایران مسلم و ثابت شده است که کسانی که در ارکان نظام نفوذ کرده و بخشهای مختلف مدیریت امنیتی و ضداطلاعاتی سپاه پاسداران و سازمانهای اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات را در دست گرفته و برای تکه تکه کردن جامعه و ایجاد تفرقه درآن تلاش شبانه روزی میکنند، اعضای یک فرقه تکفیری و مشتی جاسوس منحوسِ فرومایهء مایوس از نسلِ “آدم نماهای نامانوس” اند که محل ارتزاقشان بیت المال ملی و بهانه اعمال تکفیریشان ستیزه با تصوف و عرفان اسلامی و طریقت فقر و درویشی یعنی آبشخور تعلیمات اسلامی مورد توصیه آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی است.


 این جماعت خمینی ستیز در بستر خمینی زدایی هرجفتکی که به طریقت فقر و درویشی و تصوف و عرفان اسلامی میپرانند، به قصد معارضه و مبارزه با تعلیمات روشن و درخشان قرآن مجید و با هدف خیانت به میراث آیت الله العظمی سید روح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به هندی است.


اباطیل و اراجیفی که بهم میبافند ارزش جواب و پاسخ ندارد. برای ثبت درتاریخ درج میشود:


آدم نماهایی که در موسسه خائن تکفیری موسوم به “حق ستیزی” در بلادخودمختار خراسان زیر عَلَم احمد عَلَم الهدی از بازماندگان نسل هارون الرشیدخلیفه غاصب عباسی دور تا دور شم,ِ جمعِ لواطچیهای حکومتی حلقه زده و از خوان یغمای بیت المال ملی ایلغارگرانه چپاول میکنند، و از ذره ذره سلولهای پوک هیکل رجس آلودشان نجاست مترشح میشود، میخواهند در سایت ملعون تکفیری موسوم به فرقه نیوز درس “شریعت پناهی” و “شریعت شناسی” بدهند!! آیا از این مضحکتر قابل تصور است؟!

شیطان پرستهای تکفیری خمینی ستیز پیرو سعید امامی دست از خباثت نمیکشند و آبروی طینت تکفیری خودرا بیشتر میریزند.

برای درج در صفحه تاریخ گزارشی از نوشته سایت تکفیری ملعون اسلام ستیز موسوم به فرقه نیوز که توسط مشتی جاسوس منحوس پیرو مکتب تکفیری التقاطی “اسلام استالینیستی”  اداره میشود، انتشار می یابد.جاسوسهای منحوس و از ایمان مأیوسِ پیروِ مکتب التقاطیِ “اسلام استالینیستی روس” مثل همیشه از ترفندهای شیطانی خود نتیجه معکوس میگیرند، و بازهم از رو نمیروند!


سندی دیگر از جنایات قرارگاه ضدمردمی سپاه ثارالله


نحوه برخورد قرارگاه ضد مردمی ثارالله منجر به سكته مادر حجة الاسلام والمسلمين نجفى شد
ظلم و ستم قرارگاه ثارالله كماكان ادامه دارد!
پس از ممانعت قرارگاه ثارالله از شركت دكتر محمدعلى طاهرى در مراسم درگذشت مادرش كه در ماههاى پايانى سال گذشته اتفاق افتاد، اينبار نحوه احضار به دادگاه حجة الاسلام و المسلمين سيد مرتضى حجت نجفى مسؤل كميته دين پژوهى عرفان كيهانى كه به اطلاع مادر ايشان توسط قرارگاه ثاراله رسيد، موجب سكته مغزى اين مادر دوشهيد و مفقودالجسد و همسر مرجعيت شيعه آيت الله حجت كوه كمرى شد.
به گزارش پایگاه خبری «شبتاب نیوز» دادگاه حجة الاسلام والمسلمين نجفى درحالى برگزار شد كه ابلاغ جلسه مذكور به شيوه اى ناجوانمردانه توسط مأمورين ثارالله به مادر معظم له صورت گرفت و ايشان نيز با وجود كهولت سن و برغم تلاش خانواده براى ممانعت از حضور ايشان در دادگاه ، نتوانستند اين بانوى ستمديده را از حضور منع كنند، هرچند دادگاه مذكور در غياب وى و پشت درهاى بسته برگزار شد ، ليكن مشاراليها از شدت ظلم وارده به فرزند و استادش در دادگاه حضور يافته و مراتب نگرانى و نارضايتى شديد خود را از اتهامات واهى منتسبه ابراز داشت.
شدت ناراحتى در وى بحدى بود كه در فاصله كمى از برگزارى دادگاه بدليل تألّمات روحى وارده دچار سكته مغزى شد و هم اكنون در بيمارستانى در قم بسترى است.