تظاهرات گسترده برای آزادی بیدرنگ و بیقید و شرط آقای محمدعلی طاهری در هانور آلمان

در نظام حاکم بر ایران اهل علم و اهل معارف معنوی را سرکوب و زندان میکنند
در ایران امروز داشتن عقاید غیرخرافی جرم است و  دستگاه قضایی و سیستم ضدمردمی "امنیتی- اطلاعاتی"  به منظور تحکیم سنگر  خرافه گستری،  دانشمندان و عالمان و عارفان را تا حد صدور مجازات مرگ سرکوب میکنند !
گروه وسیعی از هواداران انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در آلمان همراه با اعضای انجمن کرامت و حامیان و هواداران آقای استادمحمدعلی طاهری برای آزادی بیدرنگ و بیقید و شرط آقای طاهری و توقف سرکوب سایر شهروندان ایرانی به دلیل داشتن عقاید غیرخرافی، تظاهرات فراگیری در شهر هانور آلمان برپا کردند که مورد توجه مردم قرار گرفته و اسباب بیداری افکارعمومی را فراهم کرد
این تظاهرات بصورت پیوسته تا برآورده شدن حداقل خواسته های آزادیخواهان و انسان دوستان ادامه خواهد داشت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر