مردم را فرابخوانید تا به این عدالتخوانه رای بدهند! به خاطر تضمین امنیت و عزت نظام!!

خبرگزاری فارس به نقل از سیدمحمودعلیزاده طباطبایی مدعی شد که پس از انقضای دوره محکومیت آقای استاد محمدعلی طاهری و نقض احکام سایر شعب دادگاه ها بنا به تصمیم دیوانعالی کشور، به عوض آزادی بیدرنگ و بیقیدوشرط آقای محمدعلی طاهری، حالا یک شعبه دیگر دادگاه انقلاب تصمیم به عدم ترخیص ایشان گرفته و بر همین اساس نیز قرار بازداشت تازه ای برعلیه آقای طاهری صادر کرده است!

این یعنی عدالت در نظام مدعی اسلام!!

این یعنی حقوق بشر جمهوری اسلامی!!

این یعنی تشویق مردم به مشارکت در ساختن تمدن جدید جهانشمول!! بر مبنای مدل جمهوری اسلامی!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر