گفتگو با آقای سیدمحمودعلیزاده طباطبایی در رابطه با وضعیت کنونی پروندهء موکلِ ایشان آقای طاهریدر گفتگو با خبرنگار تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی" آقای سیدمحمودعلیزاده طباطبایی قاطعانه اظهار داشت که تردیدی نیست که در صورت اجرای موازین قانونی در رسیدگی به پرونده آقای دکترمحمدعلی طاهری، نتیجهء اجتناب ناپذیر، صدور حکم برائت از اتهامات وارده و نقض بلاارجاع احکام قبلی میباشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر