گفتگوی آقای ابوالفضل قدیانی با دُرّ تی وی پیرامون چالشهای حقوق بشری در جامعه ایران


آقای ابوالفضل قدیانی فعال استوار مدنی در گفتگو با تلویزیون سایبری "دُرّ تی وی" اظهار میدارد که از نظر او وحشت از اقبال مردمی بعضی از چهره های اجتماعی است که سبب استفاده از حربه قوه قضائیه برای صدور احکام ناعادلانه بر علیه این شخصیتها و چهره ها میشود. اما در عین حال پرونده سازی و اتهام زنی و صدور احکام غیرعادلانه تا سرحد اعدام از یک سو جامعه مدنی را با فضای اختناق و خفقان کامل روبرو میکند، و از جانب دیگر مردم را به انزجار و نفرت نسبت به آمران و مجریان این فضای بسته و پر از سرکوب سوق میدهد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر