دكتر محمد ملكی درگفتگو با تلويزيون بين المللی سايبری دُرّ تی وی


دكتر محمد ملكی: ميكوشند تا مردم را بترسانند و وادار به سكوت كنند تا دستشان برای دزديها باز بماند. اما معادله ترس تغيير كرده وفريادهای اعتراض مردم از هر طرف بلند است. اعدام به دليل داشتنعقيده متفاوت و سوء تعبير عمدی از قانون قصاص سالهاست در اين مملكت سابقه دارد ولی مردم هم كاملا بيدار و هوشيار شده اند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر