مردی نبوَد فُتاده راپای زدن - گر دست فُتاده را بگیری مردی!

نامردهای داس و چکشی تکفیری، هرجا کم می آورند، به لگدمال کردن حقوق مستضعفان و ناتوانان و سالمندان و آوارگان و تهیدستان و محرومان روی می آورند تا به خیال خودشان قدرت نمایی کرده!!! و اقتداری از خودشان در کنند و ادای گردن کلفتها را در بیاورند!!! اما مردم کوچه و خیابان این تشبثات مذبوحانه و قدرت نماییهای پوچ و پوشالی کاذب را از علامتهای ضعف و زبونی و عجز و ناتوانی و درماندگی و بیچارگی و نکبت زدگی این جماعت اسلام ستیز ددمنش میشمارند.


سایت تکفیری بیچاره موسوم به فرقه نیوز وابسته به داس و چکشی های اداره ادیان و فرق اطلاعات!!! در یک فرار زبونانه رو به جلوی برای وصله پینه کردن فضاحت عظیمی که در آئینه وجدان بیدار افکار عمومی بین المللی در سرکوب ناتوان ترین و مستمندترین لایه های جامعه به وجود آورده، به بهانه جوئیهای ابلهانه مبادرت ورزیده و در مقاله ای زیر عنوان"مظلوم نمایی دراویش پس از پلمپ یک مرکز متخلف وابسته به این فرقه "!!! چنین نوشته است:


به گزارش فرقه نیوز،- ۱۳۹۴ چهارشنبه ۹ اردیبهشت - فرقه سیاسی دراویش در سال 1375 با ساخت یک موسسه به ظاهر مددکاری و خیریه، به صورت چراغ خاموش فعالیت تبلیغی خود را در غالب فعالیت های پزشکی، خانه سالمندان، مشاوره و ... آغاز کرد.

در سال های اخیر اتاق فکر این فرقه سیاسی برای جذب افراد، فعالیت سیاسی تبلیغی خود را در غالب این موسسه به ظاهر خیریه تشدید کرد.

این موسسه به ظاهر مددکاری بارها از طرف اداره نظارت بر اماکن عمومی و سازمان بهزیستی کشور به علت نقض قوانین، عدم رعایت بهداشت و ... اخطار دریافت کرده بود که به علت عدم توجه به اخطارهای مربوطه و وجود شاکی خصوصی پلمپ شد.

گفتنی است پس از بازجویی های به عمل آمده از این موسسه مددکاری، هیچ مددجویی که تخصص مددکاری و پرستاری داشته باشد وجود نداشت! که این خود نشان دهنده فعالیت مخفیانه این فرقه سیاسی در غالب موسسه مددکاری است.

به دنبال پلمپ این موسسه به ظاهر مددکاری رسانه های وابسته به دراویش با استفاده از تاکتیک رسانه ای ضد انقلاب به مظلوم نمایی و تحریف واقعیت پرداختند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر