فرار به جلوی آخوندی به اسم "کعبی" برای بالاکشیدن "روز سوم اسفند"

روز سوم اسفند "روز صدور منشور روحانیت" و "روز خجسته جهانی درویش" است."آیت الله العظمی سیدروح الله موسوی مصطفوی خمینی هندی "خود رامتعلق به "جهان بینی درویشی" میدانست و "کشکول فقر" را سبب افتخار خود میشمرد و به همین دلیل نیز توسط متحجران و مرتجعان عمامه به سر و عبا به دوش، نجس و مرتد و ملحد و کافر شمرده میشد. آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی الهندی برای تبلور بخشیدن به عمق تمایلات صوفیانه و فلسفی و عارفانه در سال 1360 امر به صدور بیانیه ای به خامه آیت الله محمدمحمدی گیلانی دادستان کل انقلاب اسلامی مرکز نمود وطی آن امر اکید کرد که درسراسر ایران احدی حق تجاوز به حریم  "رئیس الفقراء آقای سلطانحسین تابنده گنابادی" را ندارد.  از سوی دیگر، آیت الله خمینی - پیش از چشم فرو بستن از جهان در 13خرداد 1368 - درروز سوم اسفند 1367 اقدام به صدور منشور روحانیت کرد و در آن به خطر شدیدی که اسلام و انقلاب و نظام و ارزشهای عرفان اسلامی و قرآن را تهدید میکند هشدار داد.


پس از درگذشت آیت الله خمینی به تدریج کسانی که هرگز هیچ باوری به دیدگاه های عرفانی و صوفیانه و جهان بینی توحیدی آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی الهندی نداشتند، با هزار حیله با چراغ خاموش و بطور خزنده کرسیها و مناصب قدرت را دانه دانه قبضه کردند و پیروان خط مشی سیاسی آیت الله خمینی را از میدان به زندان یا به زوایای حصر ونسیان حواله کردند، و بالاخره با سوء استفاده از نام آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی هندی - بنا به اعتراف صریح خودشان در نشست موسوم به "تحجر و اسلام آمریکایی- کاری کردند که به مدت بیست و شش سال تمام "منشور روحانیت" به طاق نسیان سپرده شود! طراحان و مجریان این طرح پیچیده "خمینی زدایانه" آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی الخمینی الهندی را به یک قطعه مقوایی تقلیل دادند و منویات او را تحریف نمودند تا با دست باز به جنگل خواری و زمین خواری و کوه خواری و بالا کشیدن انقلاب بپردازند. در روز اول بهمن سال 1393 نیز در آستان دوازدهم بهمن و سالروز مراجعت آیت الله خمنی به ایران، اقدام به برچیدن   نام خیابان "نوفل لو شاتو" پایگاه مرکزی مبارزات مردم ایران درشهرها و خیابانهای ایران به زعامت آیت الله خمینی در دوران تبعید در فرانسه مبادرت نمودند، تا بکلی خاطره آیت الله العظمی سیدروح الله خمینی را از خاطره مردم بزدایند.


این خط خزنده"خمینی زدایی"، در گام جدید، به این خیال افتاده که در ادامه قدمهای پیشین، برای امحاء تعلق خاطر آیت الله خمینی به درویشی و فقر و تصوف و عرفان اسلامی به مصادره "روز سوم اسفند" اقدام نماید و "روز جهانی درویش" مصادف با "روز صدور منشور روحانیت" را یکجا ببلعد و به گوشه ردایِ "طایفه عبا- عمامه ای هایی- که به  شهادت تاریخ هیچ باوری به منش و روش و کنش آیت الله العظمی الموسوی المصطفوی الخمینی الهندی" نداشته اند- وصله زند!
به همین دلیل هم آخوندی موسوم به "کعبی" به عنوان امام جمعه خوزستان و نماینده مجلس خبرگان!! پیشنهاد کرده که روز سوم اسفند روز امام و روحانیت نام گذاری شود!!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر