دشمنان داخلی آیت الله العظمی خمینی و ضدانقلاب غالب، در صدد تصفیه جدید حوزه ها با کودتایی تازه هستند

"منشور امام " یعنی رهنمودهای بسیار حساس آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی به  هموطنان ایرانی و جامعه بزرگ جهانی اسلامی در کلیتش، غریب افتاده و آسیبهای زیادی از بی توجهی به آن به حوزه های علمیه  و روحانیت وارد شده است. حالا زمانی رسیده که احساس میشود که مفاد و پایه های این منشور بسیار مهم باید   بازشناسی شود و جریانهای  نفوذی  ملبس به  عبا-عمامه اما وابسته به  دیدگاه هایی در تقابل با نظرگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی در ایران شناسایی گردند". این یک واقعیت انکار ناشدنی است. 
اما همین واقعیت، به صورت کاملا تحریف شده  در ذیلِ جمله بندی های چند پهلو!!  خلاصه به مضمونِ نشست  یک کارناوال نمایشی به اسم "اسلام آمریکایی و تحجر" نیز بود که طی سه شب توسط دستگاه های موازی اطلاعاتی امنیتی وابسته به اطلاعات "سپاه- بسیج" با همکاری بخشی از وزارت اطلاعات در مشهد برگزار شد و در شب پایانی همایش توسط یک آخوند "داس و چکشی" به اسم مرتضی امین نیا جمعبندی شد!
در این مساله تردیدی نیست که آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی و "منشور روحانیت نگاشته شده توسط ایشان" در یک جریان گسترده وبرنامه ریزی شدهء "خمینی زدایی" از سراسر کشور به دست فراموشی سپرده شده است، و کارگزاران فکری- فلسفی- ایدئولوژیک قد و نیمقد نظام در طول این سالهای پس از درگذشت آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی دغدغه دیگری جز این نداشتند، -تا برای واژگون کردن مفهومِ "اسلام غریب افتاده" - از آیت الله خمینی عبور کنند و باپیاده کردن یک طرح دقیق و پیچیده، آیت الله العظمی خمینی را به موزه تاریخ بسپارند. این همان نکته ای بود که توسط آیت الله توسلی کشف و افشاء شد. این همان نکته ای بود که توسط حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی و یارانشان نیز بیان و اعلام شد.
اما اکنون قال و مقالِ غائله هایِ براه افتاده توسط قافله سالاران گمراهی و سوء استفاده های سیستماتیزه برای مصادره سفرهء انقلاب با سوء استفاده از نام آیت الله خمینی به قدری فضاحت آمیز شده، که بسیاری از علماء و مدرسان حوزه های علمیه بخصوص حوزه علمیه قم، و طلاب تحصیل علوم دینی و معارف قرآنی به ترفند شیادانه چپاولگران مصادره چی در تمامی ابعاد این حجم ظلمانی واقف شده و از ضرورت تجدید ارتباط نسلهای آینده با "منشورروحانیت" صحبت میکنند تا هر دغلبازی نتواند فقط با تلبس مارمولک کردارانه به لباس روحانیت، دست تصرف در کیسه بیت المال دراز کند و در اقیانوس فساد به عنوان شناگر ماهر شیرجه بزند!
در این  اثنا است که مشاهده میکنیم که ملاهای داس و چکشی با ترس و واهمه از روشدن دستشان دوباره به وسط میدان خیز برداشته و با غارت کثیر بیت المال، همایشی مضحک اما بسیار خطرناک و به دقت طراحی شده به راه انداختند تا "منشور روحانیت آیت الله خمینی" را از معنا و مفهوم حقیقی آن تهی و خالی نمایند، و باز هم به نام آیت الله خمینی و بویژه این بار زیر عَلَم "منشور روحانیت" به خدعه و نیرنگ و تقلب پرداخته و به "خمینی زدایی کامل" از سراسر جامعه ایران اقدام نمایند.
در همین راستاست که مشاهده میشود که سایتهای وابسته به اطلاعات نهادهای موازی "بسیج- سپاه" مانند " روزنامهء جوان"، به پرونده سازی و سیاهنمایی و بزیر سئوال بردن فعالیتهای فرهنگی "سایت جماران و موسسه نشر آثار اما م خمینی" روی آورده اند. دعوای اصلی برسر آیت الله خمینی و میراث فکری او است. شیادان میکوشند با رعایت احترام صوری و ظاهری به آیت الله خمینی، آیت الله خمینی را در موزه تاریخ دفن کنند! و هربار نیز که سرشان آکنده از غلیان این سودای سیاه میشود بیش از هرکس و پیش از هرکس به خانواده و بیت آیت الله خمینی هجوم می آورند!
اما منشور آیت الله خمینی برپایه عرفان تدوین شده است. چنان که سراسر تاروپود فلسفیِ آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی نیز با معارف برخاسته از سرچشمه تعالیم بزرگان تصوف و طریقت عرفان اسلامی مانند شیخ محیی الدین عربی و شیخ صدرالدین شیرازی و شیخ صدرالدین قونوی و شیخ داود قیصری و شیخ شهاب الدین سهروردی و ملاسلطانعلیشاه گنابادی در هم تنیده بود. متحجرین و "حجتیه" و جریانی متشکل از آخوندهای قلابی -معرفی شده توسط آیت الله خمینی زیر نام "ولایتی ها" - شامل همه، آن ملاهای ریز و درشت و خرد و کلان و پیر و جوانی هستند که چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب به سرچشمه معارف قرآن راه نمیبردند و از درک عرفان و سلوک و تعالیم اساتید تصوف مانند سیدمعصومعلیشاه و جناب نورعلیشاه بی بهره بودند و مقامات آیات عظامی همانند سید بحر العلوم را انکار مینمودند و پیروان مکتب طریقت عرفان اسلامی و شریعت قرآن یرا ملحد و مرتد و مشرک و کافر میشمردند، و در همین راستا آیت الله خمینی را نیز نجس و صاحب افکار غیر مستقیم به حساب می آوردند و خواهان نفی او از حوزه ها و از سراسر کشور بودند، و کارشان به تبانی با نظام سلطنتی برعلیه آیت الله خمینی و خانواده و ارادتمندان ایشان کشید و شاه موفق شد در سکوت سیاه حوزه ها، آیت الله خمینی را به مدت چهارده سال از ایران به ترکیه و سپس نجف تبعید نماید. برپاکنندگان نشستهای مضحکی از قبیل آنچه در مشهد برپا شد به همین جریان"خمینی زدا" وابسته است و از همان دم و دنبالچه های "آخوندهای متحجر و ضد تصوف و عرفان اسلامی و معارف قرآنی و مخاصمان با شیخ محیی الدین عربی و شیخ صدرالدین شیرازی" است، که کارنامه سیاه پیش از انقلابشان اسباب آبروریزی بزرگی برای تاریخ و علم و معرفت معنویت گرا در عالم اسلام به شمار میرود!
منشور آیت الله خمینی برپایه عرفان و تصوف اصیل قرآنی میچرخد و گرانیگاه آن اصل "وحدت وجود" و اصل "انسان کامل" است. اما برگزار کنندگان نمایشهای مضحک از قبیل "اسلام آمریکایی و تحجر" در خراسان رضوی دشمن قسم خورده تصوف و عرفان اسلامی و معارف قرآنی هستند. این ملاهای داس و چکشی این حقیقت را پنهان نمیکنند که تلاش دارند تا راه را بر تحکیم پایه های جهان بینی آیت الله خمینی مبتنی بر اصل وحدت وجود و انسان کامل و سایر نظریات شیخ محیی الدین عربی مندرج در فصوص الحکم و فتوحات مکیه و رسائل شیخ صدرالدین شیرازی از قبیل المشاعر و اسفار اربعه ببندند، تا راه را بر "روایت" بازکنند.
البته دشمنان آیت الله خمینی از "روایات" به عنوان معارف اهل بیت یاد میکنند. اما خود میدانند که این حرف دروغی گران بیش نیست و قسمت اعظم روایات مورد استناد و استفاده شان از مخترعات و مجعولات عصر صفوی است و خرد ستیز ترین وسیله ای است که برعلیه معرفت عقلانی - وحیانی و براهین عقلی - عرشی به کار گرفته شده است!
این قوم با این کیش خرافه گرایی، راه را بر خرافه باز میکنند و مملکت را در چاه های خالی انتظار ساقط میکنند و رسم چاه پرستی را بر مخروبه های متروکه خردگرایی مسلط میکنند. سنگر نخست مقاومت در برابر آنان آیت الله خمینی است که آنان میکوشند با طراحی توطئه های جدید آن را فتح و مندرس نمایند. امامزاده سازی و گسترش امامزاده پرستی و رشد بخشیدن به اوهام و خرافات مبتنی بر خواب و رویا و خیالات مالیخولیایی و برپایی گردهمایی های احضار روح و تسخیر جن و دعا نویسی و طلسم گردانی میوه های این ضدفرهنگ جادوگری درتخالف و تباین و تمایز و تضاد و تعارض آشکار با تعالیم روشن و مبین قرآن مجید و سنت انبیاء و اولیاء الهی است. 
شاخص ایرانیان و هموطنان ما از هرقوم و گروه در شناخت چهره واقعی این ملاهای داس و چکشی میزان دوری و نزدیکی مواضع آنان نسبت به تصوف و طریقت عرفان اسلامی و معارف قرآنی و تعالیمی الهی و آسمانی در کلام حبیب خداوند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام و اهل بیت عصمت و طهارت و چهارده معصوم است.
اما ماجرای شب آخر نشست نمایش مضحک موسوم به تحجر و اسلام آمریکایی و ادعاهای پوچ و بیمحتوای آخوند داس و چکشی مرتضی امین نیا رئیس مرکز تکفیری موسوم به "موسسه حق پژوهی در خراسان"!! و از گردانندگان سایت تکفیری بیچاره ضال مضل ذلیل زبون موسوم به "فرقه نیوز" به قرار زیر است:

حجت‌الاسلام مرتضی امین نیا، مدیر مؤسسه راهبردی حق‌پژوهی شب گذشته در آخرین شب برگزاری همایش ملی «تحجر و اسلام آمریکایی» به بیان برنامه‌های اجراشده در شب‌های گذشته این همایش پرداخت و گفت: شب اول آیت‌الله علم‌الهدی بحث جالبی در موضوع تحجر و اسلام آمریکایی مطرح کردند؛ شب دوم در خدمت حجت‌الاسلام اکبری آهنگر بودیم که پیرامون انجمن حجتیه مباحثی طرح شد که با حضور یکی از سران اصلی انجمن حجتیه که از تهران آمده بودند و پرداخت ایشان به بحث، مناظره و گفت‌وگو، نشان داد که انجمن حجتیه تمام نشده است. به مسئولان اعلام می‌کنم که جریان انجمن حجتیه تمام نشده، بی‌جهت نبود که امام فرمودند «این جریان تمام نشده و جوانان مراقب این جریان باشند». 
مدیر مؤسسه راهبردی حق‌پژوهی هدف این همایش را تبیین منشور روحانیت عنوان و اظهار کرد: بیشترین مشکلاتی که جامعه دینی و حوزه‌های علمیه با آن مواجه هستند به این دلیل است که منشور روحانیت را کنار گذاشته‌ایم، اگر این منشور را موردتوجه قرار می‌دادیم و به آن می‌پرداختیم، بسیاری از مشکلات ما همچون شیعه انگلیسی حل می‌شد. 
وی با تأکید بر لزوم توجه به منشور روحانیت، ابراز کرد: اگر امروز به این منشور توجه نکنیم، نگرانی‌های ما نسبت به حوزه علمیه و آسیب‌های آن بیشتر خواهد شد؛ فعالیت شیعه انگلیسی تنها مربوط به چند سال اخیر نیست بلکه در طول تاریخ وجود داشته اما با اسمی دیگر. 
حجت‌الاسلام امین نیا به سابقه قرارگیری برخی علمای مخالف در برابر فتاوای انقلابی اشاره کرد و گفت: زمانی که میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو می‌دهند، امام می‌گویند: «زمانی که جناب میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو را داد و استعمار را فلج کرد، عده‌ای از علما رفتند و روی منبر برای مخالفت با فتوای تحریم تنباکوی میرزای بزرگ، قلیان دست گرفتند». 
وی افزود: علما در باب قمه‌زنی تأکید زیادی داشته‌اند اما این آقا قمه می‌زند، کار او همان کار است اما در شکل جدید خود؛ وقتی امام می‌فرمایند «فقط شکل و شمایل دین فروشی عوض‌شده» یعنی همین امر؛ باید نهضتی تحت عنوان نهضت بازخوانی نظرات و فرمایشات امام راحل شکل گیرد تا نکات اساسی سخنان ایشان استخراج و مورداستفاده قرار گیرد. 
گفتنی است، در آخرین شب از برگزاری همایش ملی تحجر و اسلام آمریکایی، حجت‌الاسلام اکبری آهنگر، پژوهشگر حوزه علمیه و آیت‌الله اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب نیز به سخنرانی پیرامون موضوعات انجمن حجتیه و برنامه‌های تفرقه‌افکنانه در بدنه اسلام پرداختند.

تشیع انگلیسی وحدت اسلامی را به خطر انداخته است
به گزارش فرقه نیوز، آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شامگاه روز سه شنبه طی سخنانی در مراسم اختتامیه " دومین همایش تحجر و اسلام آمریکایی" که به همت موسسه راهبردی حق پژوهی در مشهد مقدس برگزار شد، با بیان اینکه مشکل تحریف ادیان و بدعت گذاری مشکل همیشگی ادیان الهی در طول تاریخ بوده است، اظهار داشت: دشمن ترین دشمنان انبیاء الهی همان کسانی بودند که تحریف و بدعت ایجاد کردند و امروز این دشمنان همان اسرائیل، آمریکا و انگلیس هستند.سخنان مقام معظم رهبری پیرامون تشیع انگلیسی برخواسته از یک خطر جدی است که این خطر یکپارچگی و وحدت امت اسلامی و موجودیت شیعه را تهدید می کند.مهمترین اهداف انگلیس و اسراییل و آمریکا از به وجود آوردن شیعه لندنی، تحریف مبانی جریان تشیع و ایجاد مرجعیت کاذب به منظور جلوگیری از رشد و پیشرفت جهانی جریان اسلامی و مقاوت اسلامی است.در جریان تحریف و بدعت گذاری که امروز ما با آن به شکل دیگر مواجه هستیم دستگاه های اطلاعاتی ام آی تی امریکا وام آی۶ انگلیس وموساد اسراییل نقش بسزایی در آن دارند، که جریان امام زمان سازی و جریان مرجعیت سازی از برنامه های مهم این دستگاه های اطلاعاتی در ایران بوده و است.با جریان مرجعیت سازی می خواهند، با استخدام کردن فردی که در بین مردم از وجاهت بسیاری برخوردار است، در زمینه های تحریف و بدعت، اهداف و خواسته های خود را در آنجا عملی بکنند و این افراد در بین شخصیت های شیعی روحانی، مداحان و ذاکران و از چهره های دانشگاهی که جاه طلب هستند و مشتاق ریاست و عناوین هستند، انتخاب می کنند و با این کارها شروع به مرجع سازی می کنند.امروز اسراییل و کشورهای مستکبر از جمله انگلیس و استکبار جهانی، به مذهب تراشی و دین تراشی و نحله تراشی پرداخته اند، و در سه در سه نقطه ازجهان اسلام عقیده بهاییت در ایران،آدیانه گری درهندوستان و وهابیت درعربستان گسترش یافته که این انگلیس و اسراییل در به وجود آمدن این نحله تراشی ها نقش بسزایی دارند.پس از جنگ تحمیلی، شیعه انگلیسی توسط اسرائیل غاصب به عنوان جنگ نرم برای مقابله با انقلاب امام راحل و روحانیت شیعه در ایران شکل گرفت و ترسیم این دسیسه در ایران توسط دشمنان با هدف براندازی انقلاب اسلامی شکل گرفت، چراکه انقلاب امام نه تنها در ایران و بلکه در کل جهان گسترش یافت و این خطر بزرگی برای دشمنان اسلام به شمار می آمد.از دیگر برنامه های دشمنان ایران اسلامی، تلاش برای ایجاد دو جریان افراطی هم در بین شیعه و هم در بین اهل سنت بود که این جریان با هدف تحریک احساسات شیعیان از یک سو و اهل سنت از سویی دیگر و ایجاد جنگ بین شیعه و سنی در کشورهای اسلامی شکل گرفت و با به وجود آوردن این جریان های افراطی اقدام به کشتار شیعیان و اهل سنت در کشورهای اسلامی نمودند.ایجاد و ترویج شبکه های ماهواره ای با زبان های مختلف و عناوین مختف با نام اهل سنت و شیعه، بحث های تند وحمله به شیعه و اهل سنت از دیگر اهداف و برنامه های دشمنان بود و با این حرکات سعی در ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی کردند وآنها را ازیکدیگر جدا کرده و دشمن همدیگر جلوه دادند.امروزه ۱۸ماهواره برای مقابله با توسعه و پیشرفت اسلام ایجاد شده، امروزه ۱۸ماهواره با زبان های انگلیسی، عربی، ترکی استانبولی، فارسی ،اردو و... اقدام به تحریک سنی ها علیه شیعیان و و شیعیان علیه اهل سنت در جهان فعالیت می کنند که از جمله اقدامات آنها، توهین به همسر رسول اکرم (ص)، عایشه بود.تنها رسانه های ماهواره ای نیست و بلکه در شبکه های اجتماعی و سایت های بی شماری را به راه انداخته اند و سرمایه های میلیاردی به صورت ماهانه برای این برنامه ها هزینه می کنند که در همان رسانه های عربستانی، که سنی افراطی را حمایت می کنند، شیعه افراطی را هم حمایت می کنند.اهداف دشمنان از ایجاد شبکه های ماهواره ای را باید شناخت.دشمنان اسلام نه از اصول دین و نه از فروع دین حمایت کردند و بلکه آنان تلاش کردند که جنگ بین امت اسلامی و اسراییل و دیگر کشورهای مستکبر را تبدیل به جنگ ایران با امت اسلامی بکنند.اهمیت وحدت امت اسلامی در برهه کنونی بسیار زیاد است. امام راحل هفته وحدت را نامگذاری کردند، و امام سجاد و امام صادق (ع) و امام باقر و دیگر ائمه اطهار ما خواهان وحدت جمیع امت اسلامی بودند و آنان در آن زمان به بسیاری از مساکین اهل سنت کمک های فراوانی می کردند.ما می گوییم هفته وحدت و تقریب یعنی روشی که امام صادق و امام رضا و امام علی (ع) با اهل سنت آن زمان داشته است، اگر امام صادق (ع) ۴
هزار شاگرد داشت، بسیاری از شاگردان آن حضرت را برادران اهل سنت تشکیل می دادند و این برادران اهل سنت بودند که در جنگ امام علی با معاویه ، آن حضرت را یاری می کردند و همه ائمه اطهار ما دستور به وحدت و یکپارچگی شیعه و سنی داشته اند


از جانب دیگر به گزارش سایت تکفیری بیچاره موسوم به ادیان نیوز به نقل از سایت افراطی رسا محسن اراکی اظهاراتی مشابه را نیز در جریان نشستی در قم بیان داشت. مشروح آن به قرار زیر است:
به گزارش ادیان نیوز، آیت‌الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در نشست «بررسی و شناخت جریان‌های افراطی شیعه و سنی» که در مدرسه علمیه مهدی موعود قم برگزار شد، به افشاگری بخشی از پشت پرده فعالیت‌های تفرقه برانگیز جریان شیرازی‌ها پرداخت.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تلاش فرقه شیرازی‌ها برای ترویج قمه زنی در جهان اظهار داشت: می‌گویند شما به این انقلابی‌ها نگاه نکنید، اینها که شیعه نیستند، اگر تو شیعه حسینی هستی باید قمه بزنی، چه چیزی است که تنها سینه می‌زنی و گریه می‌کنی؟ شیعه باید خون بدهد، حتی خودت که قمه می‌زنی باید کودک شیرخوار را بیاوری و قمه بزنی، همسر خود را باید به قمه زنی تشویق کنی.
وی افزود: می‌گویند وقتی هم قمه می‌زنی باید در لندن بزنی که همه افراد دنیا ببینند، بنده وقتی در آنجا بودم می‌گفتند که سخنران حسینیه شیرازی‌ها در شب عاشورا بالای منبر رفته و گفته است «مردم مژده بدهید، امروز یک مسیحی انگلیسی مسلمان و شیعه شده است و همین امروز گفته است که می‌خواهد با شما قمه بزند»، بنده گفتم این حتما عنصر جاسوسی mi۶ انگلیس است.
مگر اهل‌بیت(ع) و مراجع تقلید قمه می‌زدند که برخی این کار را ملاک شیعه بودن می‌دانند
آیت‌الله اراکی تأکید کرد: قمه زنی را آمریکایی‌‌ها و انگلیسی‌ها بسیار ترویج می‌کنند و هر کتابی درباره شیعه بنویسند علامت و نماد شیعه‌گرایی را قمه زنی قرار می‌دهند، حتی در کتاب دینی رسمی خود که در مدارس آنها برای دبیرستانی‌ها بیان می‌شود در بخش تشیع تمام عکس‌ها را افراد قمه زن قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: می‌گویند که شیعه این است و شیعه‌ای که قمه نزند شیعه نیست، یعنی تمام شیعه‌های که در طول تاریخ بوده‌اند شیعه نیستند ولی تنها شما شیعه هستید، حتی غالب این قمه زن‌ها از نظر تدین دیدگاه‌های خاصی دارند، و به آنها می‌گویند که فرد با قمه زنی به بهشت می‌رود.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی عنوان کرد: این‌ها می‌گویند شعائر حسینی تنها قمه زنی است، یعنی هیچ چیز دیگری نیست؟، مگر اهل‌بیت(ع) ما، آقای بروجردی، شیخ انصاری، مراجع ما قمه زدند، مگر این‌ها متدین نبودند و نیستند؟ ما خودمان عزاداری و تعظیم شعائر حسنیی را از ائمه اطهار(ع) و مراجع تقلید یاد گرفتیم.
وی تصریح کرد: حتی می‌گویند قمه زنی کافی نیست و تا لعن بر مقدسات اهل سنت نفرستید شیعه نیستید، البته برای ما مقدس نیستند و نسبت به آنها انتقاد داریم ولی ما مجاز نیستیم آنها را مورد توهین، سب و لعن قرار دهیم که یک میلیارد مسلمان این‌ها را مقدس می‌دانند، به ویژه همسر پیامبر(ص)؛ حتی می‌گویند به گونه‌ای توهین کنید که دل هر سنی بسوزد و بگوید باید به خودم بمب ببندم و شیعه‌ها را از بین ببرم.
شیخ شحاته را شبکه‌های ماهواره‌ای جریان شیرازی‌ها به کشتن دادند
آیت‌الله اراکی تأکید کرد: می‌گویند که همسر پیامبر(ص) را متهم به زنا کنید، کتاب می‌نویسند علیه این فرد، حتی در لندن بالن درست می‌کنند و روی آن لعن بر مقدسات می‌نویسند، می‌گویند باید رسانه درست کنیم، باید به تمام زبان‌ها ایجاد کنیم تا همه سنی‌ها برای شیعه‌کشی در عراق و سوریه بسیج شوند؛ آن وقت در این رسانه‌ها و ماهواره‌ها کاری جز سب و لعن خلفا، همسر پیامبر(ص) و دیگر افراد کار دیگری انجام نمی‌دهند.
وی یادآور شد: در تاریخ مصر شیعه کشی وجود نداشته است و خود این‌ها محب اهل‌بیت(ع) بودند، ولی کاری می‌کنند که مردم تحریک شده و شیخ شحاته را به همراه همراهانش می‌کشند، همین رسانه‌های فرقه شیرازی در ماهواره‌های خود از شیخ شحاته صحنه‌های را نشان دادند که مردم تحریک شده و این فرد را کشتند، مظلومانه هم کشتند.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: مگر بسیج کردن این همه جوان برای رفتن به عراق و سوریه کار آسانی است؟ آیا حاضر است فردی خود را به کشتن بدهد، صدها هزار نفر بسیج می‌شوند و عمده عقیده آنها این است که بروند و شیعه بکشند، یعنی آنچه این‌ها را تحریک می‌کند تنها دولت سوریه نیست، می‌گویند چون این رژیم شیعی است باید کشته شوند، می‌گویند در عراق شیعه حاکم شده است بروید و آنها را بکشید، با این انگیزه جوانان را جمع می‌کنند.
وی ادامه داد: برخی از جوانان با انگیزه دینی وارد میدان می‌شوند و می‌گویند می‌رویم از دین، صحابه و مقدسات خود دفاع کنیم، این کاری است که این‌ها انجام می‌دهند، افراطی‌گرایی سنی و شیعی با یک عامل به وجود می‌آید.
تشیع لندنی بزرگ ترین خطر برای اسلام و شیعه است
آیت‌الله اراکی بیان کرد: البته دشمنان نیز افراد را تحریک می‌کنند که ایران شیعی در حال تسلط بر جهان است، چرا نشسته‌اید، اینها کشور عراق، سوریه و لبنان را گرفته و در حال ایجاد مشکل برای بحرین هستند، این‌گونه جوانان دنیا را تحریک می‌کنند، هر دو جریان همانند داعش و القاعده که از جهان اهل سنت هستند از همین جا مایه می‌گیرند، آن جریان افراطی شیعه که می‌گوید فحش و لعن علنی بدهید، حتی بیایید در قم راهپیمایی لعن علنی به راه بیندازید، ما نیز از آن فیلم برداری می‌کنیم، کلیپ درست می‌کنیم و در موبایل‌ها و ماهواره‌ها پخش می‌کنیم تا بگوییم مردم دنیا، قم که مرکز حوزه علمیه شیعی است، شیعه‌ها در خیابانها جمع می‌شوند و برای قتل خلیفه دوم جشن می‌گیرند و برای او لعن می‌فرستند.
وی تصریح کرد: شما ببینید چه اتفاقی می‌افتد، این‌که ما می‌گوییم این تشیع لندنی است، از روی حدس و گمان حرف نمی‌زنیم، خطر بزرگی است که امروز اسلام و تشیع را تهدید می‌کند، خطر بزرگی است که کل جامعه اسلامی را تهدید می‌کند، خطر ایجاد حس ستیز تا عمق وجود در شیعه علیه سنی و سنی علیه شیعه را ایجاد می‌کند.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: حتی می‌گویند ایران را باید بر هم زد، شما عراق، سوریه و لبنان را بر هم ریختید کاری نکردید، باید ایران را بر هم بریزید و در قم باید این کار را بکنید، تا سنی‌های ایران علیه شیعه‌ها تحریک شوند.
بساط فرقه شیرازی‌ها باید از قم برچیده شود
وی تأکید کرد: ریگی می‌گفت که وقتی نیروهای ما ضعیف می‌شدند سخنرانی برخی از سخنران شیعی را پخش می‌کردیم و دوباره آنها تحریک می‌شدند، ما معتقدیم این دو جریان افراطی بزرگترین خطر جهان اسلام معاصر هستند و باید جلوی این خطر را گرفت و در قم باید بساط این خطر را برچید.
آیت‌الله اراکی در پاسخ به این پرسش که جریان شیرازی‌ها از کجا تغذیه می‌شوند، اظهار داشت: خیلی مهم نیست که اسم شخص برده شود و درباره آن بحث شود، ولی معلوم است که جریان‌ها حمایت می‌کنند، این جریان امروز در تمام دنیا سازمان یافته است، همانند سازمان مجاهدین خلق تشکیلاتی است، اصلا سازمان روحانیتی و مرجعیتی نیست، بلکه تشکیلاتی پشت سر این‌ها است و سازمان‌های جاسوسی کاملا برای این‌ها اطلاعات می‌دهند و کار می‌کنند، یعنی ارتباط دارند.
عربستان سعودی خانه مادری جریان شیرازی‌ها است
وی ادامه داد: این‌ها اکنون هر جا بخواهند بروند زمینه برایشان فراهم است، عربستان سعودی اجازه نمی‌دهد یک برگه از مفاتیح الجنان ما وارد این کشور شود و می‌گویند در آن زیارت عاشورا است، ولی این آقایان عربستان سعودی برایشان خانه مادری است، هر وقت بخواهند می‌روند و می‌آیند، تنها کتاب‌هایی که در عربستان سعودی آزاد است کتاب‌های این‌ها است.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به فعالیت این جریان در کویت نیز اذعان داشت: در کویت جریان‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند دقیقا با دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی انگلیس ارتباط دارند، از آغازی که این‌ها در کویت پایگاه زدند مورد حمایت دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس بودند تا به امروز.
لیدر جریان شیرازی‌ها سابقه علمی ندارد
آیت‌الله اراکی در پاسخ به پرسشی درباره سطح علمی لیدر فرقه شیرازی‌ها تأکید کرد: واقعا این بنده خدا تحصیلاتی که او را در حد یک مجتهد بتواند معرفی کند، از ایشان سابقه چنین تحصیلاتی نیست، حالا مجتهد اعظم که جای خود دارد؛ کجا درس خوانده است، هر فردی که مجتهد می‌شود به ویژه در این شرایط که اجتهاد امروزی لازم است، یعنی بتواند مسائل امروزی را استنباط کند، وگرنه اجتهاد زمان شیخ طوسی که کارساز نیست، شیخ طوسی با تمام عظمتی که دارد اگر با معلومات زمان خود اکنون باشد، امروز مجتهد به شمار نمی‌آید، چرا که فقاهت امروز و اصول فقه امروزی بسیار پیشرفت کرده است، البته شیخ طوسی اساس کار ما است، بزرگ ما است، ولی خواه و ناخواه علم فقه ما و اصول ما و این علوم دینی که اساس اجتهاد هستند امروز در حدی رشد کرده‌اند که فرد باید در حد اصول و فقه امروزی با تفقه امروزی آشنا شود.
وی گفت: خب حالا فردی درس هیچ یک از اساتید بزرگ و معروف حوزه نرود و یک دفعه بیاید و بگوید من مرجع تقلید و مجتهد هستم، مگر چنین چیزی می‌شود، این کتاب‌های که گاهی به این آقا منتسب است اگر بدهند گروه‌های که رساله‌های سطح چهار را داوری می‌کنند، می‌بینند که کتاب‌های ایشان در سطح رساله سطح چهار قابل ارزیابی نیست،‌ اینها مطالب واقعی است که ما عرض می‌کنیم، این‌که فردی بیاید با ژست، قیافه، تبلیغات، رسانه‌ها و ۱۸ ماهواره بگوید آیت‌الله فلان و تنها مرجع تقلید جهان تشیع، فرد که با این جور حرف ها مرجع تقلید نمی‌شود، از این کلا‌ه‌ها سر ما نخواهد رفت و ما اجازه نمی‌دهیم این راه باز بشود و ساحت قدس مرجعیت این‌گونه لکه دار شود، این را ما اجازه نخواهیم داد.
پرسش دیگر از دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی درباره رفت و آمد برخی از مراجع و علما با لیدر جریان شیرازی‌ها و مهر تأیید بودن بر صحت این جریان بود، که وی پاسخ داد: این جریان برای سابق است، هنوز ماهیت این جریان برای بسیاری از دستگاه‌های مرجعیتی ما شناخته شده نبود و با تبلیغاتی که دارند چنین وانمود می‌کردند که گویا اعتبار دارند، این‌ها ارتباط تشکیلاتی مفصلی دارند، سازمان دهی دارند و سعی داشتند جلب نظر برخی از مراجع را داشته باشند.
وی یادآور شد: اکنون تمام مراجع ما که مقداری با حقیقت این جریان آشنا شده‌اند، وضعیت همانند سابق نیست.
توطئه‌های دشمنان برای شکست انقلاب اسلامی
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد مرجعیت تحت تأثیر، مهدی تراشی و تسلط بر هیأت‌های حسینی را نقشه شوم دشمنان برای مقابله با اسلام، تشیع و انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: دشمنان پس از بررسی نقطه قوت انقلاب را مرجعیت، اعتقادات شیعی به ویژه نسبت به امام زمان(عج) و ولایت فقیه و عاشورا بیان کردند.
وی افزود: دشمنان پس از این بررسی‌ها نخست حمله فکری را شروع کردند و بیش از ده‌ها برابر آنچه ما نسبت به اسلام، شیعه و انقلاب نوشته‌ایم شروع به بررسی و تحقیق کردند، تلاش نخستشان جدا کردن مردم از امام زمان(عج) و از ولایت فقیه بود، تلاش کردند که اندیشه امامت را از بین ببرند و با این اندیشه‌ها مبارزه شدیدی صورت گرفت.
آیت‌الله اراکی یادآور شد: حتی در دورانی در داخل کشور افرادی به اندیشه ولایت فقیه، مهدویت و امامت حمله کردند؛ دشمنان به این نتیجه رسیدن جز از درون نمی‌شود با انقلاب مبارزه کرد و باید انقلاب را از درون بپاشند؛ انزوای مرجعیت، قطع رابطه مردم با مرجعیت و شبهه افکنی از دیگر کارهای دشمنان بود.
وی ادامه داد: پس از سقوط صدام شروع به ایجاد مرجعیت‌های تحت تأثیر خودشان کردند، این موضوعات را خودشان بیان کردند که عناصر ضعیف، عوام فریب و قابل نفوذ حوزه را تحت کنترل و حمایت قرار می‌دهند، از آنها پشتیبانی مالی، تبلیغاتی و حمایتی داشته و این کار را شروع کرده‌اند، امروز بسیاری نسبت به عمق خطر پی برده‌اند.
پول‌های MI6 را به عنوان وجوهات می‌دهند
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: حتی تلاششان بیان کردن ضد انقلاب‌های خارج نشین به عنوان مرید دیگران است، با این محور می‌خواهند پول mi۶ را به عنوان وجوهات بدهند، در محورهای مختلف شروع به تقویت عناصر مختلف کردند، بنده از احساس تکلیف و از روی بینه برخی از مطالب را بیان کردم و جز احساس تکلیف موضوع دیگری نیست، به این محورها خط می‌دهند و خودشان می‌خواهند مرجع بسازند به وسیله افرادی که سواد مرجعیت و سابقه علمی ندارند، بلکه عوام فریبی را خوب بلد هستند و از طریق نفوذ در مسأله هیأت‌های حسینی و بهره‌وری شعار حسینی پیش می‌روند.
وی با بیان این‌که دشمنان می‌دانند هیأت‌های مذهبی سبب پیوند عاطفی روحانیت و مردم شده است، بیان کرد: عاشورا بود که انقلاب را پیروز کرد، حادثه ۹ دی در عاشورا رخ داد، پس دشمنان به دنبال نفوذ در هیأت‌ها و مداح‌ها هستند.
آیت‌الله اراکی مهدی تراشی را از دیگر کارهای دشمنان عنوان کرد و بیان داشت: بنده از این کار اطلاعات دقیق دارم و می‌دانم چگونه در تلاش برای امام زمان تراشی هستند، با ترویج افراطی گرایی می‌توانند این سه کار را عملی کنند، می‌گویند اگر شیعه حسینی هستی باید قمه بزنی، سینه زنی چیست که تنها انجام می‌دهند، این انقلابی‌ها که شیعه نیستند، باید همه شما قمه بزنید، حتی می‌گویند که اگر قمه می‌زنید در لندن بزنید تا دنیا ببیند.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اقامه عدل را مأموریت‌های مهم نبی اکرم(ص) عنوان کرد و گفت: امیرمؤمنان(ع) بارها در توصیف رسول‌الله(ص) از توصیف عدل به کار برده‌اند.
بزرگترین مصیبت جامعه بشری تنها گذاشتن امام حسین(ع) بود
وی افزود: خداوند متعال تمام مقدمات لازمه قسط را برای بشر فراهم کرده است، ولی اراده الهی به اختیار بشر تعلق گرفته است، قرار بر این نیست که این هدف به اجبار بر جامعه بشر تحمیل شود، بلکه بشر خودش بخواهد، انتخاب کند و کمک کند.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر این‌که مردم باید برای تحقق عدل الهی به رسولان و انبیا کمک کنند، یادآور شد: متأسفانه در طول تاریخ مردم در ادعای این مسؤولیت کوتاهی کردند، از این‌رو امامت در صحرای کربلا تنها ماند، تا به امروز نیز شاهد پشت کردن مردم به این نعمت کبری هستیم.
وی ادامه داد: مردم خودشان هستند که خود را از این نعمت کبری محروم می‌کنند؛ قیام امام راحل براساس تحلیل منابع دینی یک حلقه جدید از یک جریان تاریخی بسیار مهم است، یعنی قیام امام راحل آغاز یک بازگشت ملت به اطاعت امام بود.
این چه جامعه اسلامی است که آمریکا هر وقت اراده کرد مسلمانان را می‌کشد؟
آیت‌الله اراکی با اشاره به روی‌گردانی از امامت از زمان رحلت نبی‌اکرم(ص) یادآور شد: این روی‌گردانی یک بار با روی آوردن مردم به امیرمؤمنان(ع) همراه شد که این بازگشت پایدار نبود و اوج این روی‌گردانی در صحرای کربلا رخ داد، مصیبت تنها گذاشتن امام(ع) در صحرای کربلا بزرگترین مصیبتی است که بر جامعه بشری به وجود آمده است.
وی یادآور شد: حادثه کربلا یک جنایت خاص بود، بدترین شیب سقوط تاریخ بشر شیب پس از جریان کربلا بود، این شیب با شهادت امیرمؤمنان(ع) آغاز شد و با شهادت امام سوم(ع) به اوج خود رسید، این سقوط سقوط بسیار عمیقی بود؛ سرنوشت امروز بشر نتیجه حادثه‌ای است که در کربلا رخ داد، وگرنه این جامعه اسلامی بدون انقلاب ما چه جامعه‌ای است که داریم.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی عنوان کرد: جامعه مسلمانی که در فلسطین، مصر، لیبی و عربستان است کجایش شبیه چیزی است که در قرآن آمده است، هر وقت آمریکایی‌ها هوس می‌کنند هواپیما می‌فرستند و افراد را می‌کشند و هیچ کس نمی‌تواند بگوید که چرا چنین می‌کنی، این کار را آمریکا به جز کشورهای اسلامی در جای دیگر انجام می‌دهد، یعنی به خود کجا اجازه می‌دهد که هر وقت دلش خواست مردم را بکشد؟
وی تأکید کرد: در کجای جوامع غیر اسلامی داریم که عده‌ای از جاهای دیگر جمع شوند بریزند در یک کشوری، مردم آن را کشور را بکشند و اموالشان را غارت کنند؛ این وضع را اکنون در فلسطین شاهد هستیم، حتی اجازه نمی‌دهند که در باقی مانده زمین‌شان دولت تشکیل بدهند، یک ملت در زمین خود حق تشکیل دولت ندارد، این ذلت را کجای دنیا و تاریخ می‌توان یافت؟
خیانت است بگوییم وضع کنونی جامعه بدتر از پیش از انقلاب است
آیت‌الله اراکی با اشاره به آیات قرآن کریم جامعه امروز اسلامی را مخالف جامعه اسلامی بیان شده در قرآن برشمرد و گفت: خدا می‌فرماید جامعه اسلامی عزت و وحدت دارد، مگر می‌شود فرد مسلمان باشد و بخواهد در جامعه اسلامی تفرقه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: تعریفی که قرآن کریم از جامعه اسلامی بیان می‌کند این است که جامعه اسلامی امت واحده است، وحدت از لوازم ذاتیه جامعه مسلمان است، خوشبختانه در کشور وحدت است ولی برخی می‌خواهند آن را بکشنند ولی نمی‌توانند.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به جنگ داخلی بسیاری از جوامع اسلامی اظهار داشت: مسلمان سر مسلمان را می‌برد و الله اکبر می‌گوید، مال، ناموس و خون مسلمان را حلال می‌کند، کجای دنیا و تاریخ چنین وضعیتی که در بیرون از جامعه ایران و انقلاب وجود دارد، وجود دارد؟ ذلت، از همه پراکندگی، تفرقه داخلی و ستیز داخلی، عقب ماندگی علیرغم ثروت و استعدادهای بی‌شمار از ویژگی‌های جامعه اسلامی است.
وی یادآور شد: قلب دنیا که نقطه ارتباط غرب و شرق، شمال و جنوب است در اختیار جامعه اسلامی است، بیش از ۷۰ درصد انرژی در جامعه اسلامی است، ولی با این ثروت چرا باید این‌گونه باشند، چرا باید به این میزان بی سوادی داشته باشیم، عقب ماندگی عجیبی از لحاظ علمی، فرهنگی، بهداشتی، امکانات زندگی و دیگر مسائل بر این کشورها حاکم است.
آیت‌الله اراکی پشت کردن به امامت را نتیجه تشکیل چنین جامعه‌های دانست و خاطرنشان کرد: خدا این جامعه اسلامی را نتیجه پشت کردن و خیانت به امامت بیان کرده است، بزرگترین ظلم در منطق قرآن ظلم به امامت است که خدا در قیامت خود شاکی این ظلم خواهد بود، نبی‌اکرم(ص) نیز نسبت به این موضوع شکایت می‌کنند.
وی گفت: انقلاب و حرکت امام راحل بازگشت از آن موضوع و جبران پشت کردن به امامت بود، جریان انقلاب بازگشت به امامت بود و مردم اکنون شعار می‌دهند «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند»، این شعار بسیار مهم است، کسی آن را تعلیم نداده است، بلکه خود مردم آن را بیان می‌کنند و این برخواسته از عمیق بینش دینی آنها است.
انقلاب مردم جهان را بیدار کرد
استاد حوزه علمیه یادآور شد: پیش از انقلاب اسلامی دین در تمام جوامع منزوی شده بود، خدا در میان مردم غریب بود و افراد می‌گفتند که دوران دین و خدا سپری شده است؛ راسل سخنگوی تمدن جدید بود، از فیلسوفان بنیانگذار تمدن جدید غرب بود، یک فیلسوف معمولی نبود،‌ می‌گفتند که دین تمام شده است، ولی یک دفعه دیدند که یک رهبر دینی بدون هیچ امکاناتی از دل جامعه ایران برخواست.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر این‌که تمام کشورها برای محقق نشدن انقلاب اسلامی با هم وحدت کرده بودند، اظهار داشت: در طرف مقابل تنها یک عالم دینی بود که سخن ایشان تشکیل حکومت اسلامی بود و می‌فرمود «خدا پشتیبان ما است و نیاز به پشتیبان دیگری نداریم»، در زمان پیش از انقلاب تقوا عیب و تدین در انزوا بود، حتی شاهد تجاوز افراد در این جامعه بودیم.
وی تأکید کرد: افراد جنایت می‌کنند که گاهی می‌گویند وضع بدتر شده است، مگر شما کور بودید، کجا چنین وضعیتی که امروز در جامعه ما است در پیش از انقلاب اسلامی بود، مگر این اوج تدین بود، مگر این حوزه‌های علمیه وجود داشت؟ انقلاب مساجد را پر از جوان کرد و آنها را به انگیزه‌های دینی در ایران و تمام دنیا واداشت.
آیت‌الله اراکی با تأکید بر این‌که خود ادیان اعتراف دارند قیام امام راحل دین را در جامعه کنونی زنده کرد، بیان داشت: پیش از انقلاب مسلمانان در خواب بودند و هیچ انگیزه‌ای برای حرکت وجود نداشت، جامعه ایران را دگرگون کرد و در جامعه‌ای که فساد علنی ترویج می‌شد، این جامعه تبدیل به جامعه‌ای شد که جوانان او در جبهه نماز شب می‌خواندند، شهدا را انقلاب تربیت کرد.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به روایت دوران ظهور، انقلاب اسلامی را مقدمه ظهور عنوان کرد و بیان داشت: در روایت آمده است که در آخرالزمان مردی از قم خارج می‌شود و افرادی او را همراهی می‌کنند که از تکیه‌های آهن سخت‌تر هستند، امام راحل بارها در نجف اشرف فرمودند «من قمی هستم»؛ پس از انقلاب اسلامی ایران معدن تقوا، پرهیزگاری، دفاع از عدل و حق شد، البته در کشور جریان‌های مخالف داریم و طبیعی است،‌ ولی دین و تقوا است که مردم را جمع می‌کند و آن را در راهپیمایی‌ها شاهد هستیم.
۹۰ درصد اساتید شیعه شناس دانشگاه‌های آمریکا یهودی هستند
وی یادآور شد: انقلاب اسلامی پس از پیروزی بیان کننده دین ناب محمدی علوی بود، این دین برخواسته از تأثیرات سلطنت‌های مختلف نیست، بلکه از حوزه علمیه قم برخواسته است، حوزه‌ای که بیان کننده کلام اهل‌بیت(ع) است، تنها سلسله سند ما است که به نبی‌اکرم(ص) متصل می‌شود.
آیت‌الله اراکی بیداری اسلامی را از جمله برکات انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: حتی جوانان سنی گفتند که رهبر ما امام خمینی(ره) است، مردم فلسطین که ناامید شده بودند زنده شدند، مقاومت اسلامی در لبنان زنده شد، این کشورهای اماکنی بودند که رژیم صهیونیستی هر وقت اراده می‌کرد آن را تصرف می‌کرد، ولی از دل انقلاب اسلامی نیروی مقاومت به وجود آمد و کاری کرد که تمام کشورهای عربی از انجام این کار عاجز بودند.
وی تصریح کرد: در کشورهای اسلامی نیز جوانان به انقلاب و امام روی آوردند؛ در کشورهای غیر اسلامی نیز نسبت به اسلام روی آوردند،‌ نسل جدید اروپا طرفدار اسلام شد، در طول ۲۰ سال در انگلیس قریب به ۲ هزار مسجد ساخته شد.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: اکنون ‌در اغلب دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های رژیم صهیونیستی بخش‌های اسلام، شیعه و انقلاب شناسی تشکیل شده است، ۹۰ درصد اساتید متخصص اسلام شناس و شیعه شناس در آمریکا یهودیان هستند، بیشترین و قوی‌ترین مؤسسات اسلام و شیعه شناسی با مراکز تحقیقاتی این رژیم در ارتباط هستند.
منبع: رسا


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر