نمایش مضحک موسوم به "تحجر و اسلام آمریکایی" برای گِل مالی بر خورشیدِ "روز جهانی درویش" برپا شد

سوم اسفند مصادف صدور "منشور روحانیت" توسط آیت الله خمینی و مصادف با "روز جهانی درویش" است.

برای خنثی کردن اشراق روز سوم اسفند و گل مالی برروی خورشید، آخوندهای عنکبوت کردار داس و چکشی با دستپاچگی به راه اندازی یک نمایش مضحک روی آوردند که اسلام ناب را با اسلام داس و چکشی خودشان محو نموده و به خط مشی خمینی زدایی تداوم بیشتر بخشند.

بهانه برپایی این همایش هرچه بود در قسمت پایانی "پرونده سازی تبهکارانه ای" زیر عنوان زنگ زده"مستند سازی" با اسم بیمسمای غبار رونمایی شد که نیات پلید ضد خمینی گردانندگان پشت پرده این صحنه آرائی شوم را بیش از پیش آشکار نمود.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر