جست و خیز جنون آمیز مزدوران مرکز موسوم به" کانون مستند سازان جهادی"


ابراز غیظ و خشم و کین کارگزاران دستگاه های "اطلاعاتی- امنیتی- مطبوعاتی" / وابسته به اداره های اطلاعات بسیج - سپاه- و ده پانزده نهاد موازی اطلاعاتی دیگر در کنار وزارت اطلاعات!!!/ بر علیه فعالیتهای بین المللی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر" در حمایت از حقوق دراویش دربند و معترض.

به تازگی یکی از زیرمجموعه های تکفیری بیچاره موسوم به "کانون مستندسازان جهادی" وابسته به اطلاعات بسیج - سپاه دست به وصله کاری و سرهم بندی برخی فیلمهای آرشیوی نموده و همراه با برخی شبه مصاحبه های قلابی تلاش در پرونده سازی و اتهام زنی کرده است.

هدف از این تلاش مذبوحانه و مضحک و از پیش شکست خورده آن است که برعلیه تصوف و طریقت عرفان راستین اسلامی ناب و مکتب درویشی سیاه نمایی شود.

اما از آنجا که پایه همه این دست و پا زدنهای بیحاصل، ستونهای دروغ و تقلب است، و سازندگان و توزیع کنندگان این قبیل "کلیپ های صوتی - تصویری" هدفی جز سیاهنمایی از طریق بهتان و افترا ندارند، این حرکات شیطانی نه تنها به تخریب اعتبار و وجهه دراویش منتهی نمیشود، که هیچ؛ بلکه سندی دیگر برصحت راه و قطعیت ایمان هموطنان مسلمان درویش به شمار میرود.

اگرچه چرخ فرسوده کارخانه ء این قبیل به اصطلاح مستندسازیها برمحورِ عوامفریبی میچرخد، اما محصولات تولیدی این کارخانه دیگر حتی عوام را هم نمیفریبد!! عموم مردمی که در چنگ اژدهای فقر شب و روز نالان و بیسرپناه دست و پا میزنند، فرصت چندانی ندارند تا به یاوه گوییهای ضد اسلامی اختاپوس قدرت پوشالی مافیای چپاولگر بیت المال مسلمین اعتنایی بکنند. رونق بازار عوامفریبی شکسته شده است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر