انتشار گزارش سالیانه دکتر احمد شهید درباره ادامه مستمر نقض حقوق بشر در ایران

انتشار گزارش دکتر احمد شهید گزارشگر ملل‌متحد در امور حقوق بشر مربوط به ایران در گزارش خود به سرکوب گروه های مذهبی و قومی پرداخته و حتی مواردی از اعدام آنها را ذکر می‌کند.
نقض آزادی گروه های مذهبی و قومی، قسمت مهمی از گزارش دکتراحمدشهید را تشکیل میدهد. بخصوص پاراگراف‌های متعددی اختصاص به بیان فشارها به دراویش ایران دارد.
 همچنین ادامه فشارها نسبت به سایر شهروندان ایرانی و پیروان سایر مذاهب، از جمله سنی‌مذهبان و بهائیان و مسیحیان، در تک‌تک پاراگراف‌هاش به مواردی که چگونه حتی کلیساها را در ایران می‌بندند، کلیساهایی که قانونی بودند، سالیان سال در ایران کار می‌کردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر