توطئه سیاه شیطان پرستهای بیچاره تکفیری در ایران علیه اسلام


شیطان پرستان برای توجیه جنگ با اصل "اسلام " به آن برچسب "آمریکایی" میزنند.

شیطان پرستها در ایران از یک سو دست در بیت المال کرده و سالهای دراز است که به عنوان حکومتگری، چپاولهای فضاحت امیز نجومی میکنند. از سوی دیگر نیز بری توجیه ستیزه کفر آمیزشان با "اسلام ناب محمدی" به آن برچسب آمریکایی میزنند.

شیطان پرستهای وطنی باکی ندارند که علنا و در روز روشن و در وسط خیابانها و شهرهای اسلام و ارزشهای اسلامی را لگدکوب بنمایند، اما برای توجیه جنایاتهای سبعانه خویش "مسلمانان واقعی و ستمزده را " پیروان "اسلام آمریکایی" میخوانند!! این شیطان پرستها به اعتقادات مسلمانان راستین، یعنی "اسلام ناب محمدی"، دشمنی آشتی ناپذیر میورزند و با آن ستیزه آشتی ناپذیر و ابدی دارند. اما ترفند امروزیشان آن است که "اسلام ناب محمدی" را با برچسب اختراعی خودشان ، موسوم به "اسلام آمریکایی" کرده اند.

جالب اینجاست که محمود علوی – وزیر تحمیلی اطلاعات در کابینه حسن روحانی- هم امروز از زیرعبای شیطان پرستها سر درآورده و بجای بستن سگها، سنگها را بسته است!! در زمانی که حسن روحانی و علی یونسی مشاور او در امور اقوام و ادیان دم از منشور حقوق شهروندی میزنند، ایادی و مزدوران اطلاعاتی – امنیتی در سطح شهرها و روستاهای دور و نزدیک به جنب و جوش افتاده و بنرهای شیطان پرستی دوران معاونت وزارت ارشاد محمدعلی رامین را در سطح خیباناها نصب کرده و مسلمانان راستین را به عنوان پیروان اسلام آمریکایی در زمره شاگردان شیطان معرفی میکنند. در بنرهای شیطان پرستان برعلیه سلمانان راستین و برعلیه اسلام ناب محمدی، عکسی تخیلی از شیطان گذاشته اند. اما مردم کوچه و خیابان سیرت و صورت شیطان حقیقی را در کشور خود و برخاک سرزمین خود بخوبی میشناسند و بارها از او و ایادی خداستیز او اظهار نفرت و انزجار کرده اند.

این جانوران آدم نمای دیوسیرت میکوشند تا اسلام ناب محمدی را زیر برچسب اسلام آمریکایی !!! به عنوان یک فرقه معرفی کنند و سپس به عنوان مبارزه بافرقه گرایی قانونی در مجلس مقننه تدوین کنند و سپس دولت را موظف به اجرای قانون قلابی بکنند> این جانوران دیوسیرت مدعی هستند که مخالف حقوق اقلیت های دینی نیستند، و ییهودیان و آشوریان و مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیتهای دینی اهل کتاب به رسمیت میشناسند. اما برعکس اسلام ناب محمدی را به عنوان فرقه آمریکایی که دین اکثریت ایرانیان شیعه و سنی است به عنوان یک فرقه آمریکایی به رسمت نمیشناسند و با پیروان این اسلام ناب محمدی راه و روش دشمنی آنهم از شیطانی ترین انواع آن اتخاذ کرده اند.

فرقه شیطان پرست قدرتمند مانند یک اژدهای چند سر است. یک سر آن در قوه قضائیه لانه کرده و یک سر آن نیز در محافل امنیتی مطبوعاتی سایبری در قم و خراسان رخنه نموده. این جانوران شیطان پرست اهریمن سیرت شب و روز به توطئه ریزی بر علیه اسلام و مسلمانان سرگرمند و ننگ بزرگی بر سرکوب اسلام و مسلمانان راستین در کنار چپاولهای نجومی در کارنامه اعمال خود ثبت میکنند.

افکار عمومی جهانی با داوری دقیق و صحیح این جنایتها و خیانتها را در حافظه تاریخی خود ثبت و ضبط میکند و اشخاص ساده لوح و مضحکی همانند محمدجوادلاریجانی ها قادر بر ماله کشی بر این کثافتها نخواهند بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر