پیرامون نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران» نهادی حقوق بشری است که با فعالیتهایش نظیر ارائه و انتشار گزارش جامع حقوق بشر به مجامع بین المللی (به زبانهای گوناگون) ، آگاهی رسانی و اطلاعرسانی در مورد وضعیت شهروندان در ایران ، برگزاری کنفرانس ها و ملاقات با شخصیتها و نهادهای حقوق بشری نظیر سازمان عفوبین الملل ، پارلمان اروپا ، سازمان ملل متحد و ... با همکاری شهروندانی از ملیت های گوناگون بویژه در سالهای اخیر به فعالیتهایش استمرار بخشیده و بدین ترتیب با گسترش بخشیدن به این فعالیتها زمینه احقاق حقوق جملگی شهروندان در ایران بویژه گروههای متنوع عقیدتی و قومی را فراهم میسازد. (دکتر سیدمصطفی آزمایش مدیرمسئول انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر