حکایات معنوی از مثنوی مولوی/ قصه مارگیر و اژدهای سرمازده

اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکرشکن شیرین گفتار چنین روایت کرده اند که یک روز زمستانی که همه جا یخ بسته بود و برف، کوه و دشت را سفید کرده بود ... یک مارگیر به جانب کوهستان رفت تا مار یخزده ای را بیابد  و ... اما از قضای روزگار

حکایت معنوی از مثنوی مولوی/ فیل در خانه تاریک

اما راویان اخبار و ناقلان آثار وطوطیان شکرشکن شیرین گفتار چنین روایت کنند که روزی چند هندی سوار بر فیلی وارد شهری شدند که مردمش هرگز فیل ندیده بودند ... و

حکایتی معنوی از مثنوی معنوی - ابلیس و معاویه

اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکّرشکن شیرین گفتار چنین روایت کرده اند که یکبار وقت سحر ابلیس به بالین معاویة ابن ابی سفیان رفت و او را از خواب بیدار کرد... معاویه با تعجب پرسید تو کیستی

حکایت مرد بقال و طوطیِ ظاهربین


اما راویانِ اخبار و ناقلانِ آثار و طوطیانِ شکّر شکنِ شیرین گفتار چنین حکایت کنند که در روزگاران گذشته مردِ بقالی بود که در دکانِ خود یک طوطی دانا و زیبا و سخنگو داشت . دست بر قضا یک روز که مرد بقال ، دکان را به طوطی سپرده و خود به خانه رفته بود... ناگهان

داستان موسی علیه السلام و شبان

اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکر شکن شیرین گفتار چنین روایت کرده اند که در زمان موسی علیه السلام شبانی بود که از سر ذوقِ سرمستی و فرط ِدلدادگی با حق تعالی راز و نیاز میکرد و میگفت ...

حکایت آن دلبر و دلداده که یکدیگر را بازیافتند

اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکّرشکن شیرین گفتار چنین روایت کنند که در روزگاران پیشین دلبر و دلداده ای زندگی میکردند که اگر چه سخت دلبستهء یکدیگر بودند اما از بدحادثه از یکدیگر دور افتاده بودند و ...

قصه های معنوی

اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکّرشکن شیرین گفتار چنین روایت کرده اند که در روزگاران پیشین مردجوانی بود که سخت دلباختهء محبوبی بود ...