آب زلال و سنگ خارا

در پی افزایش فشارها و سرکوب دراویش نعمت اللهی گنابادی در هفته های اخیر ، که گزارش آن وسیعا در مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر انعکاس یافته است اخبار رسیده از ایران (مندرج در سایتهای خبری نزدیک یا وابسته به هواداران سلسله گنابادی مانند مجذوبان نور و جرس) حاکی از آن بود که دراویش برای اعلام تقاضای خود مبنی بر استخلاص هم مسلکاشان که بطور غیرقانونی و بدون ارائه احکام قضائی بازداشت و زندانی شده اند در مقابل درب زندان اوین در مورخه دوشنبه بیست و هشت شهریور تجمعی آرام و بدور از هرگونه خشونت برپا خواهند کرد تا فریاد دادخواهی خودرا به گوش مقامات مسئول قوه قضائیه برسانند. این اخبار در خارج از کشور و در رسانه های بین المللی فارسی زبان (رادیو فردا) نیز بازتاب یافت و در پایگاه خبری درویشان آنلاین نیز درج شد.
اکنون از ایران خبر میرسد که در مجلس درویشی هفتگی شبهای دوشنبه در حسینیه امیرسلیمانی تهران آقای مهندس جذبی - از مشایخ سلسله گنابادی - از دراویش سلسله گنابادی خواسته اند که در زمان و موعد مقرر تجمعی تشکیل نداده و از حضور در این گردهمایی خودداری نمایند.
درهمین جا یادآوری میشود که چنان که اقطاب این سلسله جلیله همیشه بیان داشته اند مکتب درویشی یک حزب یا جریان سیاسی نیست و هیچگونه مطالبات سیاسی در مکتب درویشی وجود ندارد. پایگاه خبری درویشان آنلاین و آقای مصطفی آزمایش به این وسیله اعلام میدارند که وظیفه آنها کسب اخبار مربوط به عالم درویشی و بویژه سلسله گنابادی  از داخل کشور و انعکاس بخشیدن به آن در رسانه های کثیرالمخاطب است. بزرگان سلسله همچنین بیان فرموده اند که درویشان در دوستی و محبت همچون آب زلال و در مقام دفاع از حقوق انسانی خود مانند کوه ثابت قدم و استوار هستند.

۱ نظر:

  1. اختلافات فکری را کنار بگذاریم همه مطیع امر مولا باشیم
    یا علی

    پاسخحذف