تظاهرات حامیان و هواداران "کمیتۀبین المللی حمایت از حقوق دراویش و دانشجویان ایران" در برلین

روز شنبه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی - مقارن با ۳۰ اکتبـــــر ۲۰۱۰ میلادی - همزمان با کنفرانس مطبوعاتی در برلین - آلمـــــان ، تظاهراتی از سوی اعضاء و هواداران "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق دروایش و دانشجویان در ایران "برگزار شد.
هواداران و حامیان "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق دروایش و دانشجویان در ایران " به منظور حمایت از جنبش آزادی خواهان ایران خصوصاً جنبش دانشجویی و به منظور همدردی و همدلی با پیروان مکاتب تصوف و عرفان در ایران که مورد سرکوب و خشونت شدید حکومت آخوندی در ایران قرار می گیرند، حرکتی اعتراضی برگزار کردند.

این برنامه در میدان مرکزی شهر برلین ، نزدیکی پارلمان این شهر که نقطه ای تاریخی بشمار می رود - جائی که قلب فضای جنگ سرد در دورۀ تقسیم جهان بر اساس معاهدۀ YALTA  به بلوک شرق و غرب بوده ، نقطه ای که برلین شرقی و غربی مماس با یکدیگر بودند - و هم اکنون سمبل آزادی در آن محل برپا شده است ، برگزار گردید.


فعالیت هواداران و حامیان کمیته مورد استقبال و توجه جهانگردان و شهروندان آلمانی قرار گرفت و افکار عمومی را شدیداً تحت تأثیر قرار داد.

منبع ؛ اینساید آف ایران 

تظاهرات کمیته دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان در برلین


نمایش خیابانی "جنایات سپاه پاسداران" در کپنهاگ

روز شنبه اوّل آبان یکهزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی مقارن با ۲۳ اکتبر ۲۰۱۰ میلادی نمایش خیابانی جنایات سپاه پاسداران توسط جمعی از هواداران و حامیان "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" در مرکز شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک (Amagertorv, 1160 København K) برگزار شد.
  روز شنبه اوّل آبان یکهزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی مقارن با ۲۳ اکتبر ۲۰۱۰ میلادی نمایش خیابانی جنایات سپاه پاسداران توسط جمعی از هواداران و حامیان "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" در مرکز شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک (Amagertorv, 1160 København K) برگزار شد.

این برنامه در اعتراض به نقض گستردۀ حقوق بشر در ایران تاکنون در شهرهای بزرگ کشورهای اروپایی و  آمریکا به اجرا در آمده است.
نمایش خیابانی "جنایات سپاه پاسداران" و "سپاهیان ضحاک" حاوی نمایش قطع دست ، اعدام و زندان ، شکنجه و نمایشگاه عکسهایی از جنایات صورت گرفته علیه ملت ایران بود.
اهداء کارت پستال و بروشور به عابران دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض گستردۀ حقوق اقلیتهای مذهبی با استقبال گسترده ای از سوی شهروندان و جهانگردان در دانمارک همراه بود.
بسیاری از شهروندان و جهانگردان حاضر در این برنامه با مشاهدۀ تصاویر جنایات صورت گرفته علیه ملت ایران، مراتب همدردی و همدلی خود با مردم ایران را با در دست گرفتن پلاکاردی با مضمون "نمایی برای حقوق بشر و آزادی در ایران" نشان دادند.
نمایش"جنایات سپاه پاسداران" که توسط حامیان و هواداران "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" به این نحو به اجرا در آمد که ، در روز اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران فرد معترضی با کاغذی که بر روی آن نوشته شده بود «رأی من کجاست؟» به خیابان آمد ؛ معترض انتخاباتی سپس توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر و با باتوم مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و به زندان افکنده میشود؛ سپس در زندان مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار می گیرد و در نهایت به زور شکنجه و شلاق وادار به اعترافات دروغین علیه خود میشود؛ در دادگاه نمایشی حکم محاربه برایش صادر میشود و در نهایت اعدام میشود، این نمایش با استقبال گسترده ای از سوی شهروندان و جهانگردان در دانمارک همراه بود.
بسیاری از شهروندان خصوصاً مسلمانانی که شاهد نمایش خیابانی اعضاء و هواداران "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان در ایران" بودند، با اعلان همدردی و همدلی خواستار اجرای چنین نمایشهایی برای مردم کشورهایی نظیر عراق و افغانستان و پاکستان و ... شدند.
بینندگان با اظهار نظر دربارۀ جنایات صورت گرفته در کشورهای خاورمیانه "حکومت آخوندی در ایران" را عامل اصلی چنین اقداماتی در منقطه می دانستند.
بسیاری از بینندگان معتقد بودند، حکومت آخوندی در ایران با سوءاستفاده از نام خدا و اسلام در کشورهای منطقه بحران بوجود می آورد.
 


منبع اینساید آف ایران